Terms of Service

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby: poprzez wirtualny koszyk na niniejszej witrynie lub mailowo pod adresem kontakt@zgodanacookies.pl. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres korespondencyjny Sprzedającego Shop Connector Jarosław Trybuchowicz, ul. Mokotowska 1, piętro 12, 00-640 Warszawa. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa ramy prawne korzystania z usług serwisu zgodanacookies.pl w skład których wchodzą: dostęp do panelu administracyjnego, generator skryptu do popupu ze zgodą na cookie, skryptu do konfiguracji kontenera Google Tag Manager oraz odpłatnego korzystania ze wsparcia we wdrożeniu wtyczki.

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin
 2. zgodanacookies.pl – Usługa dostępu do narzędzia pozwalającego na generowanie widżetu cookie, dostępna w modelu standaryzowanych pakietów, rozliczana w płatności z góry, dostępna pod adresem zgodanacookies.pl
 3. Użytkownik – to Ty, o ile masz o pełną zdolność do czynności prawnych lub też masz powyżej 13 lat i zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z zgodanacookies.pl
 4. Konto Użytkownika – adres mailowy podawany przy składaniu zamówienia, co oznacza korzystanie z wybranego i opłaconego pakietu.
 5. Usługi – usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną dostępne w ramach Kont Użytkowników.
 6. Widżet – unikatowy, dopasowany do konkretnej domeny skrypt do umieszczenia w obrębie własnej strony internetowej przez Użytkownika.
 7. Strona Internetowa – (strona WWW) to dokument, pobierany z serwera internetowego i interpretowany po stronie użytkownika za pomocą przeglądarki.
 8. Operator – Shop Connector Jarosław Trybuchowicz prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, NIP: 712 29 99 965. REGON: 147443812.
 9. Baza Kont- dane osobowe Użytkowników, którymi obraca Operator.
 10. Usługi Dodatkowe – oferowane Użytkownikom przez Operatora na stronie zamówienia wykraczające poza standardowy jego zakres i podwyższające opłatę możliwości w zakresie uruchomienia Widżetu na stronie internetowej Użytkownika.
 11. Kontener GTM – identyfikator konta w Google Tag Manager powiązany z domeną Użytkownika co do którego Użytkownik ma prawa właściciela.
 12. Domena Użytkownika – unikatowa domena internetowa co do której Użytkownik ma prawa Właściciela lub zgodę Właściciela na dokonywanie zmian.
 13. Panel Użytkownika – strona internetowa dostępna wyłącznie po zalogowaniu, do której dostęp przydzielany jest po wykupieniu licencji na Widżet na określoną ilość Domen Użytkownika.

§2 Oświadczenia

 1. Operator oświadcza, że dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi umożliwiającymi współpracę zgodnie z Regulaminem dla wszystkich użytkowników zgodanacookies.pl.
 2. Użytkownik oświadcza, że nie będziewykorzystywać zgodanacookies.pl w celu upowszechniania treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; w tym zwłaszcza materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie.

§3 Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operatorowi przysługuje prawo zakończenia świadczenia Usługi bez okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach zachowań Użytkownika:
  • a) złamania zapisów Regulaminu;
  • b) naruszenia zasad i norm korzystania z tego typu serwisów;
  • c) wypowiedzenia umowy.
 2. Operator nie odpowiada za opóźnienia w działaniu serwisu niezależne od niego, w szczególności spowodowane awariami sieci Internet lub łącz telekomunikacyjnych, a tym samym nie gwarantuje parametrów dostępności i przydatności zgodanacookies.pl.
 3. Użytkownik zrzeka się wszelkich praw do roszczeń związanych z czasowymi lub przedłużającymi się przerwami w świadczeniu usług ze strony zgodanacookies.pl

§4 Akceptacja Regulaminu

 1. Warunkiem korzystania z zgodanacookies.pl przez Użytkownika jest oraz akceptacja Regulaminu.
 2. Wszelkie cenniki korzystania i zasady korzystania z usług płatnych dostępne są na stronie głównej i podstronach serwisu zgodanacookies.pl
 3. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  • a) dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • b) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO,
  • c) wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej,
  • d) zezwala Operatorowi na wykorzystywanie danych osobowych, w celach administracyjnych, zgodnie z rozporządzeniem RODO,
  • e) zezwala Operatorowi na wykorzystywanie danych osobowych, w celach statystycznych, zgodnie z rozporządzeniem RODO,
  • f) zezwala Operatorowi na wykorzystywanie danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z rozporządzeniem RODO lub w przeciwnym wypadku nie zaznacza odpowiedniej zgody,
  • g) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Operatora na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w przeciwnym wypadku nie zaznacza odpowiedniej zgody.

§5 Postępowania reklamacyjne, odstąpienie

 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana Operatorowi w formie elektronicznej na adres kontakt@zgodanacookies.pl i określać:
  1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim,
  2.  zarzuty Użytkownika,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika – Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku niezgodności projektu z zamówieniem, w szczególności:
   • i) wykonanie mniejszej niż zamówiono liczby propozycji
   • ii) niezastosowanie się do opisu projektu załączonego w zamówieniu
   • iii) przekroczenie czasu realizacji projektu.
 2. Reklamację rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, zgodanacookies.pl zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.
 3. Mając na uwadze indywidualny charakter Usługi, na mocy artykułu 38 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy przysługuje do momentu przekazania przez zgodanacookies.pl dostępu do Panelu Użytkownika.

§6 Obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • a) nie udostępniania danych logowania do Panelu Administratora;
  • b) informowania Operatora o wszelkich zmianach w danych rozliczeniowych;
  • c) przestrzegania Regulaminu;
  • d) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  • e) nie wprowadzania zmian w kodzie skryptu poza zmianami dostępymi z poziomu Panelu Administratora.

§7 Ograniczenia techniczne i merytoryczne

 1. Operator zastrzega sobie prawo do:
  • a) okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  • b) natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy Użytkownik naruszy postanowienia Regulaminu,
  • c) zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
  • d) zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a) szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Operatora,
  • b) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
  • c) szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych,
  • d) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  • e) szkody spowodowane nieprawidłowym transferem danych w systemie, zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
  • f) szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, typu włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika,
  • g) szkody związane z nieprawidłowym wdrożeniem skryptu na stronie internetowej Uzytkownika
  • h) szkody związane z nieprawidłową konfiguracją kontenera Google Tag Manager

§8 Dane osobowe i informacje poufne

 1. Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest Operator. Każdy Użytkownik ma prawo do:
  • a) wglądu do swoich danych,
  • b) poprawiania tych danych,
  • c) żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Kont Użytkowników.
 2. Operator zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi działań wskazanych w ust 1.
 3. Operator zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane od Użytkownika.
 4. Operator zobowiązuje się do nie ujawniania danych, w szczególności kontaktów zgromadzonych na koncie Użytkownika. Właścicielem danych wprowadzonych do systemu w ramach Konta Użytkownika pozostaje Użytkownik. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych przechowywanych w systemie.
 5. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o fakcie obrotu jego danymi osobowymi przez współpracujący z Operatorem portal Przelewy24.
 6. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy informacji:
  • a) powszechnie znanych;
  • b) których udostępnienie nastąpiło na podstawie jednoznacznie wyrażonej ustaloną drogą kontaktu zgody Użytkownika;
  • c) których udostępnienie nastąpiło na żądanie odpowiednich organów lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§9 Opłaty

 1. Użytkownik ponosi jednorazową opłatę za korzystanie z systemu w zależności od wybranego pakietu.
 2. Opłaty odbywają się przez system płatności obsługiwany przez firmę Przelewy24.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych wymaganych przez Przelewy24 w celu autoryzowania płatności za Usługę.
 4. Opłaty pobierane są z góry.
 5. W celach realizacji płatności za Usługę użytkownik akceptuje również regulamin portalu Przelewy24.pl.

§10 Termin wykonania usługi

 1. Użytkownik otrzymuje dostęp do Panelu Administratora w ciągu 1 dnia roboczego od daty złożenia zamówienia.
 2. Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę zaksięgowania środków na koncie lub potwierdzenie zaakceptowanej płatności w systemie Przelewy 24.
 3. Jeśli godzina złożenia zamówienia wypada poza godzinami pracy, tj. po godz 17 czasu Polskiego, za datę przyjęcia zamówienia uznawany jest kolejny dzień roboczy.
 4. Termin realizacji wsparcia we wdrożeniu ustalany jest indywidualnie z Użytkownikiem, nie powinien natomiast przekroczyć 30 dni od udzielenia Operatorowi dostępu do Edycji do kontenera GTM Użytkownika.

§11 Własność intelektualna

 1. Na użytek niniejszego paragrafu Licencję należy w sposób wskazany w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 2. Zależnie od wybranego pakietu Użytkownik otrzymuje licencje na określoną w Pakiecie ilość unikatowych Domen.
 3. Przedmiotowa licencja udzielana jest na czas nieokreślony.
 4. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o niezbywalności Licencji oraz konieczności wykupienia jej na wyłączność w przypadku woli odsprzedaży zgodnie z treścią ustępu 5.

§12 Tryb realizacji wsparcia we wdrożeniu

 1. Użytkownik ma za dodatkową opłatą możliwość wykupienia usługi “Wsparcie we wdrożeniu”.
 2. Powyższa usługa polega na konfiguracji kontenera GTM Użytkownika w taki sposób aby uruchamiane były wyłącznie te skrypty trzecich firm na uruchomienie których odwiedzający witrynę użytkownika wyraził zgodę poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w Widżecie.
 3. Wykonanie wsparcia we wdrożeniu jest zależne od udzielenia dostępu do edycji konta GTM Użytkownika.
 4. Wsparcie jest usługa jednorazową, tzn. dotyczy jednorazowej konfiguracji GTM.
 5. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż zmiany w konfiguracji kontenera GTM wykonane po udzieleniu wsparcia przez Operatora mogą spowodować błędne działanie kontenera GTM i bierze za te zmiany wyłączną odpowiedzialność.

§13 Kontakt

 1. Drogą kontaktu między Operatorem i Użytkownikiem są następujące adresy e-mail:
 2. Pod rygorem skutecznego doręczenia wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania Operatora o zmianie stosowanego adresu e-mail.
 3. Użytkownik ma 5 dni roboczych na akceptację przesłanej propozycji lub zamówienie poprawek od dnia otrzymania maila od Operatora.
 4. Po przekroczeniu w/w terminu Usługa uznawana jest za wykonaną i nie ma możliwości dalszej modyfikacji projektu.
 5. Użytkownik może zaakceptować projekt przed upływem terminu 5 dni roboczych.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Akceptując warunki Regulaminu Użytkownik zawiera z operatorem umowę na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. W kwestiach nieunormowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej Strony.
 4. Gdy nie uda się rozwiązać sporu polubownie, Sądem właściwym do rozwiązania sporu jest Sąd w Warszawie.